Flower of the Day (FOTD) Challenge

Poppy by Jez Braithwaite
Poppy