Wordless Wednesday Nov 24

Low sun through the trees
Low sun through the trees