Fake Roses — FOTD Mar 04

Hi all πŸ˜ƒ My latest post for Cee’s FOTD.

Fake rose
Fake rose

7 thoughts on “Fake Roses — FOTD Mar 04

Great to hear your thoughts πŸ˜ƒ